Monthly Archives - September 2017

Nr.Prot 1503/1, Lenda: Konfirmim akti

Lenda: Konfirmim Akti KESHIL LIT TE BASHKISE PEQIN Ne zbatim te nenit 16 te Ligjit Nr.107/2016 dt.27.10.2016 “Per Prefektin e Qarkut”, pasi u verifikua ligjshmeria e aktit tuaj Nr.51 date 24.07.2017 [...]

Nr.Prot 1502/1, Lenda: Konfirmim akti

KESHILLIT TE BASHKISE PEQIN Ne zbatim te nenit 16 te ligjit nr.107/2016 “Per Prefektin e Qarkut” , pasi u kontrollua ligjshmeria e aktit tuaj nr.52 dt.24.07.2017 ” Per dhenie ndihme [...]