Organizimi dhe funksionimi i Bashkisë

Organizimi dhe funksionimi i Bashkisë

1 – ORGANIZIMI ADMINISTRATIVO – TERRITORIAL, MISIONI DHE FUNKSIONET 

      1.1 – NDARJA ADMINISTRATIVO – TERRITORIALE
      2.1 – TË DREJTAT, PËRGJEGJËSITË DHE MISIONI
    3.1 – FUNKSIONET

2 – ORGANI PERFAQESUES I BASHKISË, KB

       1.2 – PËRBERJA DHE STRUKTURA
       2.2 – DETYRAT DHE KOMPETENCAT
       3.2 – RREGULLORJA E KB

3 – ORGANI PERFAQESUES I BASHKISË, KB

  • Kalendari i Mbledhjeve te KB
  • Njoftimet per mbledhjen e KB
  • Rendin e dites se mbledhjes se KB
  • Projekt – vendimet ne proces shqyrtimi nga KB
  • Vendimet, Urdhëresat dhe urdhrat me karakter normativ