Regjistri i mbledhjeve të Këshillit Bashkiak

REGJISTRI I MBLEDHJEVE TE KESHILLIT BASHKIAK

"Nr. Mbledhjes
(viti___)"
Njoftimi i Mbledhjes

(lidhja për shkarkim)
Njoftimi i Mbledhjes

Menyra e Njoftimit (uebpage, tabela e njoftimeve, TV, tjeter)
Mbajtja e Mbledhjes

"Data
(d/m/v)"
Mbajtja e Mbledhjes

Vendi
Mbajtja e Mbledhjes

Ora e fillimit
Mbajtja e Mbledhjes

Ora e përfundimit
Mbajtja e Mbledhjes

Kohëzgjatja e mbledhjes
Lloji i Mbledhjes

(Radhës, Jashtë Radhe, Emergjente, Elektronike, Shtyrë, Mbyllur)
Sesioni i mbledhjes i mbajtur i mbyllur"Rendi i Ditës
(lidhja për shkarkim)"
"Video
(lidhja)"
"Procesverbali
(lidhja për shkarkim)"
10/202121.10.2021Me shkresë, faqja zyrtare e Keshillit Bashkiak29.10.2021Salla e Këshillit Bashkiak Peqin
11/202115.11.2021Me shkresë, faqja zyrtare e Keshillit Bashkiak18.11.2021Online
12/202122.12.2021Me shkresë, faqja zyrtare e Keshillit Bashkiak22.12.2021Salla e Këshillit Bashkiak Peqin
01/202216.01.2022Me shkresë, faqja zyrtare e Keshillit Bashkiak21.01.2022Salla e Këshillit Bashkiak Peqin
02/202225.02.2022Me shkresë, faqja zyrtare e Keshillit Bashkiak25.02.2022Salla e Këshillit Bashkiak Peqin
03/202216.03.2022Me shkresë, faqja zyrtare e Keshillit Bashkiak18.03.20202Salla e Këshillit Bashkiak Peqin
04/202222.04.2022Me shkresë, faqja zyrtare e Keshillit Bashkiak26.04.2022Salla e Këshillit Bashkiak Peqin
05/202226.05.2022Me shkresë, faqja zyrtare e Keshillit Bashkiak26.05.2022Salla e Këshillit Bashkiak Peqin
06/202224.06.2022Me shkresë, faqja zyrtare e Keshillit Bashkiak24.06.2022Online
03/202324.03.2023Me shkresë, faqja zyrtare e Keshillit Bashkiak24.03.2023Salla e Këshillit Bashkiak Peqin
08/202323.08.2023Me shkresë, faqja zyrtare e Keshillit Bashkiak28.08.2023Salla e Këshillit Bashkiak Peqin

TAKIMET PUBLIKE NË LIDHJE ME MBLEDHJEN E KËSHILLIT

"Nr. Mbledhjes
(viti___)"
"Njoftimi
(lidhja për shkarkim)"
Vendi i mbajtjes së takimit
Data e mbajtjes së takimit
"Video
(lidhja)"
"Procesverbali
(lidhja për shkarkim)"