Sherbime qe ofron bashkia

2 – Kontratat publike

3 – E drejta e ankesës dhe vërejtjes në lidhje me shërbimet

  • Procedurave për të bërë ankesa apo vërejtje në lidhje me shërbimet
  • Adresa postare/elektronike për depozitimin e ankesave apo vërejtjeve