Llogaridhëinia Financiare

Llogaridhënia financiare

1 – Kalendari i programit buxhetor afatmesem dhe te buxhetit vjetor

4 – Programi buxhetor afatmesem vendor

6 – Zbatimi I buxhetit

  • Raporti mujor te permbledhur mbi ecurine e realizimit te treguesve kryesore te te ardhurave dhe shpenzimeve

7 – Monitorimi dhe mbikqyrja e buxhetit

9 – Shitja ose dhenia me qera e pronave dhe aseteve

  • Asetet dhe pronat e ofruara per shitje ose dhenie me qera
  • Kriteret qe duhet te plotesohen

10 – Donacionet