Pasqyra analitike e shpenzimeve + investimeve 2017

Struktura N.Emertimi I shpenzimeve qeNr. Plani
mbulohen nga T'Ardhuart Vjetor
GrTitKapArtR.Pun.2017JanarShkurtMarsPrillMajQershor
011105600Paga Aparati 1022100000090000012000002500000250000025000003000000
011105601Sigurime shoqerore " "700000100000100000100000100000100000
011105602Shpenzime opetative4000000487500400000400000400000400000
011105602Siguracione Objekti700000300000300000100000
011105602Shper. keshilli+Kryet.Fshati3686893600000600000600000686893
011105602Shpen.K.P.P.+ trajnime500000100000400000
011105604Transferta Sporti6000000500000500000500000500000500000500000
0111056041% Keshilli Qarkut190000050000040000020000043000
011105606Kuota Shoq. Bash. ndrysh.650000450000200000
011105606Shperb.per student ekselent2000002500025000250002500025000
1Shuma e administrimit39336893295000043125004625000441189334680004025000
062605600Paga sherb komun. 171800000300000200000300000100000300000100000
062605601Sigurime shoqerore " "110000200003000030000
062605602Shpenzime operative " "3000000250000250000250000250000250000250000
062605602Sinjalizime rrugore1000000300000200000100000
2Shuma e Sherb. komunale5910000550000470000550000650000780000480000
082505600Paga argetim kultura81700000200000200000200000200000100000200000
082505601Sigurim shoqeror650002000010000
082505602Shpenzime operative50000010000010000010000050000
082505606Transferta500000100000200000
3Shuma argetim kultures2765000300000320000500000210000200000250000
081405600Paga Sporti7750000100000100000100000100000100000100000
081405601Sigurim shoqeror350002000010000
081405602Shpenzime operative2000005000050000
4Shuma Sportit985000100000120000160000100000150000100000
045305600Paga Mirembajtje rruga222060000180000150000150000150000300000300000
045305601Sigurime Shoqerore100000100002000010000100001000010000
5Shuma e Mirembajtjes2160000190000170000160000160000310000310000
042605600Paga Pyjet7600000100000100000100000100000
042605601Sigurime Shoqerore60000100001000010000100001000010000
6Shuma e Pyjeve6600001000010000110000110000110000110000
0424056027Shpenzime Operative4000000500000500000300000300000300000300000
0912056028Shpenzime Arsimi3064664500000500000500000
0912056029Shpenz. Arsimi Tran.F. Sem.600000500005000050000500005000050000
06260560210Pastrimi Qytetit667000050000050000050000010000001000000500000
06260560211Ndricim Rrugor1500000300000200000100000100000100000100000
04530523112Rik Rruga Ali Ceka Seg.22500000500000400000400000400000400000400000
04530523113Rik.Rruga Kodra e Ullirit10000000100000010000001000000500000500000500000
01810560914Fondi rezerve1700000300000200000300000
01810560415Fondi Emergjencave4000000400000700000500000300000300000300000
Totali shpenz. korente85851557765000094525009455000859189376680007925000
85851557765000094525009455000859189376680007925000
Struktura N.Emertimi I shpenzimeve qeNr. Plani
mbulohen nga T'Ardhuart Vjetor
GrTitKapArtR.Pun.2017KorrikGushtShtatorTetorNentor Dhjetor
011105600Paga Aparati 10221000000300000030000002400000
011105601Sigurime shoqerore " "700000100000100000
011105602Shpenzime opetative4000000400000400000400000237500237500237500
011105602Siguracione Objekti700000
011105602Shper. keshilli+Kryet.Fshati3686893300000300000300000300000
011105602Shpen.K.P.P.+ trajnime500000
011105604Transferta Sporti6000000500000500000500000500000500000500000
0111056041% Keshilli Qarkut1900000500000257000
011105606Kuota Shoq. Bash. ndrysh.650000
011105606Shperb.per student ekselent200000250002500025000
1Shuma e administrimit3933689342000004800000360000011625007625001019500
062605600Paga sherb komun. 171800000300000100000100000
062605601Sigurime shoqerore " "11000030000
062605602Shpenzime operative " "3000000250000250000250000250000250000250000
062605602Sinjalizime rrugore1000000200000200000
2Shuma e Sherb. komunale5910000580000350000550000450000250000250000
082505600Paga argetim kultura81700000200000200000200000
082505601Sigurim shoqeror650002500010000
082505602Shpenzime operative500000500005000050000
082505606Transferta50000050000500005000050000
3Shuma argetim kultures2765000200000300000325000600001000000
081405600Paga Sporti775000010000050000
081405601Sigurim shoqeror350005000
081405602Shpenzime operative2000005000050000
4Shuma Sportit9850001500000500005500000
045305600Paga Mirembajtje rruga222060000300000230000150000150000
045305601Sigurime Shoqerore100000100001000010000
5Shuma e Mirembajtjes216000031000024000016000015000000
042605600Paga Pyjet7600000100000100000
042605601Sigurime Shoqerore60000
6Shuma e Pyjeve6600001000001000000000
0424056027Shpenzime Operative4000000300000300000300000300000300000300000
0912056028Shpenzime Arsimi3064664500000500000564664
0912056029Shpenz. Arsimi Tran.F. Sem.600000500005000050000500005000050000
06260560210Pastrimi Qytetit6670000500000500000500000500000500000170000
06260560211Ndricim Rrugor1500000100000100000100000100000100000100000
04530523112Rik Rruga Ali Ceka Seg.22500000
04530523113Rik.Rruga Kodra e Ullirit1000000050000010000001000000100000010000001000000
01810560914Fondi rezerve1700000300000200000400000
01810560415Fondi Emergjencave4000000300000300000300000300000300000
Totali shpenz. korente85851557809000085400007699664452750033625002889500
85851557809000085400007699664452750033625002889500