Informacion tjeter

1 – Bashkia në proceset e integrimit evropian

2 – Bashkia dhe shoqëria civile

  • Të dhëna për grupet e interesit
  • Të dhëna për OJF, përfaqësuesit e medias, biznesit
  • Shërbimet që ofrohen nga organizata të ndryshme
  • Nismat advokuese, lobuese dhe monitoruese nga shoqëria civile

3 – Raporte, studime dhe vlerësime mbi zbatimin e Programit të transparencës

  • Raporte, studime dhe vlerësime mbi PT
  • Sisteme/metodologji matje të PT

4 – Strukturat komunitare

  • Te dhënat për strukturat komunitare në fshat
  • Te dhënat për strukturat komunitare në qytet
  • Detyrat, kompetencat dhe kompetencat e strukturave komunitare
  • Rregullorja për organizimin dhe funksionimin e këshillave komunitare