Përmbledhëse e të ardhurave e shpenzimeve 2017

NN.Emertimi I te Plani
R. Ardhurave e Vjetor
R. Shpenzimeve2017JanarShkurtMarsPrillMajQershorKorrikGushtShtatorTetorNentor Dhjetor
Te ARDHURAT
ITe ardhura te trasheguara10311557297700047614402573117
IITe ardhura gjate v.201775540000467300046910606881883859189376680007925000809000085400007699664452750033625002889500
IIITransferta e pakushtezuar218771537248908172037032320370323115274502422085718944577192543231519161215871517194095151543722413282999
IVGrant I trasheguar496671090237486811083613415082294
Totali I te ardhurave354290203325408175357150440661457352016373188885726869577273443232373161223571181239370151879972416172499
SHPENZIMET
IShpenzime Personeli1322452961299955015555188147399611444868014526680144928051040630485066806493438581147471673307097206
IIShpenzime te tjera22204490719541267380163162592149620752957173621771237677216938019152249321707774318125541116323949075293
Totali Shpenzimeve354290203325408175357150440661457352016373188885726869577273443232373161223571181239370151879972416172499