Komisionet

1. Komisioni juridik dhe ceshtjeve institucionale

Emin Cani          Hysen Malkja       Zvjetllana Sallufi

2.  Komisioni ekonomise dhe finances

Rexhep Biça       Enver Karina       Alush Braçja

3.  Komisioni Puneve publike dhe sherbimet emergjences

Asqeri Sinani       Naim Maçi        Skënder Bashvogli

4. Komisioni kultures sportit dhe mardhenieve me jashte

Sanka Sufali        Anila Kruja       Enkelejda Gripshi

5.Komisioni zhvillimit urban planifikim territ dhe buqesise

Besim Collaku       Isuf Toli          Ramazan Kaseja

6. Komisioni Shendetit publik dhe ceshtjeve sociale

Xhesika Teqja       Enver Karina    Klejda Kulla

7. Komisioni per barazine gjinore dhe perfshirja sociale.

Dorina Spahiu       Anxhela Tabaku    Efigjen Elezi