Legjislacioni

Ligji 146-2014, per njoftimin dhe konsultimin publik

[ Kliko për të lexuar Ligjin e plotë, pdf]


Ligji Nr.9154 datë 6.11.2003 Per arkivat

[ Kliko për të lexuar Ligjin e plotë, pdf]


Ligji Nr. 152/2013 i azhornuar

[ Kliko për të lexuar Ligjin e plotë, pdf]


Kodi i Procedurave Administrative 2015

[Kliko Për të lexuar Ligjin e plotë, pdf]


Kodi i Punës 2018

[ Kliko për të lexuar Ligjin e plotë, pdf]


LIGJI, Nr. 139/2015
PËR VETËQEVERISJEN VENDORE

[ Kliko për të lexuar Ligjin e plotë, pdf ]


Ligji për të Drejtën e Informimit

LIGJI, Nr. 119/2014

[ Kliko për të lexuar Ligjin e plotë, pdf ]


Ligji për Mbrojtjen e të Dhënave Personale
Nr. 9887, datë 10.03.2008, ndryshuar me ligjin Nr. 48/2012, ndryshuar me ligjin nr.120/2014

[ Kliko për të lexuar Ligjin e plotë, pdf ]