Struktura e vitit 2019

 Emertimi i FunksionitNr.ArsimiKat
IKryetari
1LartëP.1d
Asistent (Sekretari)
1Mesëm
Administrator Njesi Adm. Pajove
1Mesëm
Administrator Njesi Adm. Perparim
1Mesëm
Administrator Njesi Adm. Gjocaj
1Mesëm
Administrator Njesi Adm. Sheze
1Mesëm
Administrator Njesi Adm. Karine
1Mesëm
IIN/Kryetar1LartëP.1d
IIISektori Policise Bashkiake
8
Kryeinspektor i Policise Bashkiake
1Lartë
Polic bashkiak
1Mesëm
Polic bashkiak
1Mesëm
Polic bashkiak
1Mesëm
Polic bashkiak
1Mesëm
Polic bashkiak
1Mesëm
Polic bashkiak
1Mesëm
Polic bashkiak
1Mesëm
IVN/Kryetar1LartëP.1d
VInspektoriati Vendor i Mbrojtjes së Territorit
4
Krye.inspektor
1Larte
III-a/1
Specialist Jurist
1LarteIV-a
Inspektor
1Mesëm
Inspektor
1Mesëm
VISekretar Keshillit Bashkiak
1LartëII-b
VIIKabineti
8
Drejtor kabineti
1LartëII-b
Apelimi Tatimor
1LartëIV-a
Sektori Aplikimit Projekteve dhe Integrimit Evropian
2
Pergj. Aplikimit per Projekte
1Larte
III-b
Specialist per Projektet
1Larte
IV-a
Njesia per kordinimin e Integrimit Evropian
dhe Ndihmes se Huaj
4
Kordinatore Lokale e BE
1LarteIII-b
Specialist
1LarteIV-a
Specialist Informimi Publik
1LarteIV-a
Punonjesi informimit publik
1Mesëm
VIIIAuditi I brendshem
3
Pergjegjes Auditi
1LarteIII-b
Specialist
1LarteIV-a
Specialist
1LarteIV-a
IX
Drejtoria Finances
14
Drejtor
1LarteII-b
Sektori Buxhetit dhe Finances
9
Pergjegjese e sektorit te buxhetit dhe finances
1Larte
III-b
Specialist Finance
1Larte
IV-a
Specialist Buxheti
1Mesëm
Arketar Peqin
1Mesëm
Arketar Njesi Adm.Pajove
1LarteIV-a
Arketar Njesi Adm.Perparim
1Mesëm
Arketar Njesi Adm.Gjocaj
1Mesëm
Arketar Njesi Adm.Sheze
1Mesëm
Arketar Njesi Adm.Karine
1LarteIV-a
Sektori I inventareve , aseteve dhe perputhshmerin ligjore
4
Specialist Inventaresh
1LarteIV-a
Specialist Asetesh
1LarteIV-a
Specialist jurist per perputhshmeri ligjore
1LarteIV-a
Magazinier
1LarteIV-a
XDrejtoria e Planifikimit Zhvillimit dhe Kontrollit te Teritorit
13
Drejtor
1LarteII-b
Sekt.i Planif. Zhvill. Kontrollit te Teritorit
6
Specialist Inxh.projektus + Arkitekt
1Larte
IV-a
Pergjegjes sektori inxh. Ndertimi
1Larte
IV-a
Specialist Inxh Gjeodez
1Larte
IV-a
Specialist Kadastres Urbane
1Larte
IV-a
Specialist jurist per perputhshmeri ligjore
1Larte
IV-a
Arshiviste urbanistike
1Mesëm
Sektori I Planifikimit Emergjencave dhe Mbrojtjes Civile
6
Pergj. sektori
1LarteIII-b
Punonjes per emergjencat civile
1Mesëm
Punonjes per emergjencat civile
1Mesëm
Punonjes per emergjencat civile
1Mesëm
Punonjes per emergjencat civile
1Mesëm
Punonjes per emergjencat civile
1Mesëm
XIDrejtoria e Mireqenies dhe Kujdesit Social
13
Drejtor
1Larte
II-b
Administrator ndihmes ekonomike Peqin
1Larte
IV-a
Administrator PAK Peqin
1Larte
IV-a
Administrator ndihme ekon dhe PAK Karine
1Mesëm
Administrator ndihme ekon.dhe PAK Gjocaj
1Mesëm
Administrator ndihme ekon.dhe PAK Pajove
1Mesëm
Administrator ndihme ekon.dhe PAK Sheze
1Mesëm
Administrator ndihme ekon.dhe PAK Perparim
1Mesëm
Specialist punonjes social
1LartëIV-a
Specialist punonjes social
1LartëIV-a
Specialist psikolog
1LartëIV-a
Specialist strehimi
1LartëIV-a
Specialist punonjes social
1LartëIV-a
XIIDrejtoria Juridike , Burimeve njerezore dhe TIK
18
Drejtor
1LartëII-b
Sektori Juridik
Jurist dhe Specialist Prokurimi
1LartëIV-a
Specialist jurist per perputhshmeri. ligjore per sherbimet publike
1LartëIV-a
Pergj. e Arshives + protokollit Peqin
1LartëIII-b
Punonjes protokoll+ arkive Njesi Adm.Pajove
1LartëIV-a
Punonjes protokoll+ arkive Njesi Adm.Perparim
1LartëIV-a
Punonjes protokoll+ arkive Njesi Adm.Gjocaj
1Mesëm
Punonjes protokoll+ arkive Njesi Adm.Sheze
1Mesëm
Punonjes protokoll+ arkive Njesi Adm.Karine
1Mesëm
Sektori burimeve njerzore dhe TIK9
Pergjegjes sektori
1III-b

Specialist per menaxhimin e burimet njerezore1LartëIV-a
Specialist per Mirembajtje rrjeti kompjuterik1LartëIV-a
Sanitare Peqin
1Mesëm
Sanitare Njesi Adm. Pajove
1Mesëm
Sanitare Njesi Adm. Perparim
1Mesëm
Sanitare Njesi Adm. Gjocaj
1Mesëm
Sanitare Njesi Adm. Sheze
1Mesëm
Sanitare Njesi Adm. Karine
1Mesëm
XIIIDrejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore
11
Drejtor
1LartëII-b
Specialist te taksave dhe tarifave vendore

LartëIV-a
Specialist te taksave dhe tarifave vendore

LartëIV-a
Specialist te taksave dhe tarifave vendore
LartëIV-a
Specialist te taksave dhe tarifave vendore
LartëIV-a
Specialist te taksave dhe tarifave vendore
1Mesëm
Specialist te taksave dhe tarifave vendore
1Mesëm
Agjent tatimor per hapesirat publike, tregjet, kontratat
1Mesëm
Agjent tatimor per hapesirat publike, tregjet, kontratat
1Mesëm
Agjent tatimor per hapesirat publike, tregjet, kontratat
1Mesëm
Agjent tatimor per hapesirat publike, tregjet, kontratat
1Mesëm
XIVDrejtoria e Sherbimeve publike1
Drejtor1LartëII-b
Sektori Sherbimeve Publike
20
Pergjegjes sektori
Mesëm
Punetor mirembajtje ndriçimi
Mesëm
Punetor mirembajtje ndriçimi
Mesëm
Punetor miremb. lulishteve dhe hapesirave te gjelberta
Mesëm
Punetor miremb. lulishteve dhe hapesirave te gjelberta

Mesëm
Punetor miremb. lulishteve dhe hapesirave te gjelberta

Mesëm
Punetor mirembajtje varreza

Mesëm
Punetor mirembajtje varreza

Ulët
Punetor mirembajtje varreza

Mesëm

Punetor mirembajtje rrugeve dhe sinjalistikes
Mesëm
Punetor mirembajtje rrugeve dhe sinjalistikes
Mesëm
Punetor mirembajtje KUZ ,
1Ulët
Punetor miremb. te objek. publ. (kul.arsim,sportive etj
1Mesëm
Punetor miremb. te objek. publ. (kul.arsim,sportive etj

1Mesëm
Punetor per lyerje1Mesëm
Punetor per lyerje1Mesëm
Punetor murator1Mesëm
Punetor murator1Mesëm
Punetor murator1Mesëm
Roje1Mesëm
Sektori i Mirembajtjes se Infrastruktures Rrugore
23
Pergjegjes sektori
1Mesëm
Inspektor ndertimi preventivues
1Mesëm
Punetor mirembajtje rruge
1Mesëm
Punetor mirembajtje rruge
1Mesëm
Punetor mirembajtje rruge
1Mesëm
Punetor mirembajtje rruge
1Mesëm
Punetor mirembajtje rruge
1Mesëm
Punetor mirembajtje rruge
1Mesëm
Punetor mirembajtje rruge
1Mesëm
Punetor mirembajtje rruge
1Mesëm
Punetor mirembajtje rruge
1Mesëm
Punetor mirembajtje rruge
1Mesëm
Punetor mirembajtje rruge
1Mesëm
Punetor mirembajtje rruge1Mesëm
Punetor mirembajtje rruge
1Mesëm
Punetor mirembajtje rruge
Mesëm
Punetor mirembajtje rruge
1Mesëm
Punetor mirembajtje rruge
1Mesëm
Punetor mirembajtje rruge
1Mesëm
Punetor mirembajtje rruge
1Mesëm
Punetor mirembajtje rruge
1Mesëm

Punetor mirembajtje rruge
1Mesëm
Punetor mirembajtje rruge
1Mesëm
XVDrejtoria e Arsimit, Kultures, Rinisë, Sportit dhe Trashgimise Kulturore

16
Drejtor

1LartëII-b
Sektori Arsimit dhe Kultures
7
Pergjegjes sektori
1LartëIII-b
Udheheqes artistik
1LartëIV-a
Fonist dhe specialist ndriçimi
1Mesëm
Punonjes biblioteke
1Mesëm
Kordinatore aktiviteteve sociale-kulturore,Kengetare
1Mesëm
Punonjes Dekori,skenograf etj
1
Sanitare e Qendres Kulturore
1
Sektori I Sportit
1
Pergjegjes sektori
1Mesëm
Punetor mirembajtje te terreneve sportive
1Mesëm
Punetor mirembajtje te terreneve sportive
1Mesëm
Punetor mirembajtje te terreneve sportive
1Mesëm
Punetor mirembajtje te terreneve sportive

1Mesëm
Punetor mirembajtje te terreneve sportive

1Mesëm
Trajner peshengritje

1Mesëm
Roje
1Mesëm
XVIDrejtoria e Sherbimeve Bujqesore, Veterinare e Pyjeve
18
Drejtor
1LartëII-b
Sektori I Sherb. Bujqesore, Veterinare
10
Specialist bujqesie Njesi Adm.Pajove

1LartëIV-a
Specialist bujqesie Njesi Adm.Perparim

1LartëIV-a
Specialist bujqesie Njesi Adm.Gjocaj
1LartëIV-a
Specialist bujqesie1LartëIV-a
Punonjes I sherbimeve bujqesore Peqin1Mesëm
Punonjes I sherbimeve bujqesore Karine
1Mesëm
Punonjes I sherbimeve bujqesore Sheze1Mesëm
Specialist veteriner Peqin+ Njesi Adm. Pajove

1LartëIV-a
Punonjes sherbimit veteriner Njesi Adm. Gjocaj + Karine
1Mesëm
Punonjes sherbimit veteriner Njesi Adm. Sheze + Perparim1Mesëm
Sektori Pyjeve
7
Specialist I sherbimit pyjor
1LartëIV-a
Punonjes I sherbimit pyjor

1Mesëm
Vrojtues I Pyjeve dhe Kullotave1Mesëm
Vrojtues I Pyjeve dhe Kullotave1Mesëm
Vrojtues I Pyjeve dhe Kullotave1Mesëm
Vrojtues I Pyjeve dhe Kullotave1Mesëm
Vrojtues I Pyjeve dhe Kullotave1Mesëm
Totali180
UArsimi Baze & I Mesem
56
Drejtoreshe kopshti1Lartë
Drejtoreshe kopshti1Lartë
Drejtoreshe kopshti1Lartë
Edukatore
1Lartë
Edukatore
1Lartë
Edukatore
1Lartë
Edukatore
1Lartë
Edukatore
1Lartë
Edukatore
1Lartë
Edukatore
1Lartë
Edukatore
1Lartë
Edukatore
1Lartë
Edukatore
1Lartë
Edukatore
1Lartë
Edukatore
1Lartë
Edukatore
1Mesëm
Edukatore
1Mesëm
Edukatore
1Lartë
Edukatore
1Lartë
Edukatore
1Mesëm
Edukatore
1Lartë
Edukatore
1Mesëm
Edukatore
1Lartë
Edukatore
1Mesëm
Edukatore
1Lartë
Edukatore
1Lartë
Edukatore
1Lartë
Edukatore1Lartë
Edukatore
1Lartë
Edukatore
1Lartë
Edukatore
1Lartë
Edukatore
1Lartë
Edukatore
1Lartë
Edukatore
1Lartë
Edukatore
1Lartë
Edukatore
1Lartë
Edukatore
1Lartë
Edukatore
1Lartë
Pergjegjese QKF
1Mesëm
Inspektor QKF
1Lartë
Magazinier1Mesëm
Sekretare
1Mesëm
Sekretare
1Mesëm
Sanitare
1Mesëm
Sanitare
1Mesëm
Sanitare
1Mesëm
Sanitare
1Mesëm
Sanitare
1Mesëm
Sanitare
1Mesëm
Sanitare
1Mesëm
Sanitare1Mesëm
Sanitare
1Mesëm
Roje

1Mesëm
Roje

1Mesëm
Roje
1Mesëm
Roje

1Mesëm
VSektori SHMZSH
14
Shef Sektori
1Mesëm
Agjent Zjarrfikes
1Mesëm
Agjent Zjarrfikes
1Mesëm
Agjent Zjarrfikes1Mesëm
Asistent Zjarrfikes1Mesëm
Asistent Zjarrfikes1Mesëm
Asistent Zjarrfikes1Mesëm
Kryezjarrfikes
1Mesëm
Zjarrfikes1Mesëm
Asistent Zjarrfikes
1Mesëm
Asistent Zjarrfikes
1Mesëm
Asistent Zjarrfikes1Mesëm
Asistent Zjarrfikes1Mesëm
Asistent Zjarrfikes1Mesëm
Bordi Kullimit
2
Punonjes bordi kullimit
1Mesëm
Punonjes mirembajtje infrastrukturore ujitje-kullim
1Mesëm
Sektori Pyjor2
Shef Sektori Pyjor1Lartë
Specialist 1Lartë
Totali254