Struktura e vitit 2017

 Emertimi i FunksionitNr.ArsimiKatBazaVjetersiPozicion
A Kryetari1LarteP.1d
N/Kryetar1LarteP.1d
Kabineti5
Drejtor kabineti1LarteII-b14000700053000
Asistent (Sekretari)1Mesem
Specialist TIK1LarteIV-a1100033500
Punonjesi informimit per publikun1Mesem
Sanitare1Mesem
Sekretar Keshillit Bashkiak1LarteII-b14000364053000
Auditi I brendshem3
Pergjegjes Auditi1LarteIII-b14000140037600
Specialist1LarteIV-a1400030000
Specialist1LarteIV-a1400030000
Apelimitatimor1LarteIV-a1400033500
BDrejtoria e Zhvillimit Ekonomik dhe Menaxhimit Financiar8
Drejtor1LarteII-b14000700048000
Sektori I Menaxhimit te Buxhetit dhe Zhvillimit Ekonomik3
Inspektor Buxheti1LarteIV-a1100044033500
Inspektor Buxheti1Mesem
Inspektor Menaxhim Asetesh1LarteIV-a1100033500
Sektori I Menaxhimit Financiar4
Inspektor Finance1LarteIV-a1100022033500
Inspektor Finance1Mesem
Arketare1Mesem
Magazinier1Mesem
CDrejtoria e Planifikimit Zhvillimit dhe Kontrollit te Teritorit12
Drejtor1LarteII-b1100066048000
Sektori I Studimit projektimit dhe Perputhshmerise ligjore
2
Shef sektori Inxh.projektus + Arkitekt1LarteIII-b1400037000
Specialist1Mesem
Sektori I politikave te sherbimeve publike dhe monitorimit te territorit
3
Shef sektori inxh. ndertimi1LarteIII-b1400037000
Specialist Inxh Gjeodez1LarteIV-a1400035000
Specialist Kadastres Urbane1LarteIV-a10000500026000
Sektori I Planifikimit Emergjencave dhe Mbrojtjes Civile6
Pergj. sektori1LarteIII-b1000036000
Specialist per emergjencat civile1Mesem
Specialist per emergjencat civile1Mesem
Specialist per emergjencat civile1Mesem
Specialist per mbrojtjen civile1Mesem
Specialist per mbrojtjen civile1Mesem
DDrejtoria e Mireqenies dhe Kujdesit Social10
Drejtor1LarteII-b14000280048000
Administrator ndihme ekon. dhe PAK Peqin1LarteIV-a1400056027000
Administrator ndihme ekon dhe PAK Karine1Mesem
Administrator ndihme ekon.dhe PAK Gjocaj1LarteIV-a1000020027000
Administrator ndihme ekon.dhe PAK Pajove1Mesem
Administrator ndihme ekon.dhe PAK Sheze1LarteIV-a1100028000
Administrator ndihme ekon.dhe PAK Perparim1Mesem
Specialist punonjes social 1LarteIV-a1400030000
Specialist psikolog1LarteIV-a1000030000
Specialist strehimi1LarteIV-a1400030000
EDrejtoria Juridike dhe Burimeve njerezore7
Drejtor1LarteII-b14000280048000
Jurist dhe Specialist Prokurimi1LarteIV-a1400033500
Specialist per prokurimet publike1LarteIV-a1400033500
Specialist jurist per perputhshmeri. ligjore per sherbimet publike1LarteIV-a1400033500
Specialist per menaxhimin e burimet njerezore1LarteIV-a1400056033500
Specialist per menaxhimin e burimet njerezore1LarteIV-a1400033500
Specialist Protokoll-arkive1LarteIV-a11000176033500
FDrejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore24
Sektori I Taksave vendore12
Drejtor1LarteII-b14000700048000
Specialist te taksave dhe tarifave vendore1LarteIV-a1000080033500
Specialist per ndjekjen e debitoreve1LarteIV-a1400032000
Specialist te taksave dhe tarifave vendore1Mesem
Specialist te taksave dhe tarifave vendore1Mesem
Agjenttatimor per hapesiratpublike, tregjet, kontratat1Mesem
Agjenttatimor per parkimet publike1Mesem
Specialist te taksave dhe tarifave vendore1LarteIV-a1100029000
Specialist te taksave dhe tarifave vendore1LarteIV-a1400028025000
Specialist te taksave dhe tarifave vendore1Mesem
Specialist te taksave dhe tarifave vendore1Mesem
Specialist te taksave dhe tarifave vendore1Mesem
Sektori Policise Bashkiake 8
Kryeinspektor i Policise Bashkiake1Larte
Polic bashkiak1Mesem
Polic bashkiak1Mesem
Polic bashkiak1Mesem
Polic bashkiak1Mesem
Polic bashkiak1Mesem
Polic bashkiak1Mesem
Polic bashkiak1Mesem
Inspektoriati Vendor i MbrojtjessëTerritorit4
Krye.inspektor1LarteIII-b14000364040000
Inspektor1LarteIV-a1400032000
Inspektor1Mesem
Inspektor1Mesem
GAgjensia e Sherbimeve publike39
Drejtor1LarteII-b11000374048000
Sektori Sherbimeve Publike16
Shef sektori1Mesem
Specialist mirembajtje ndriçimi1Mesem
Punetor miremb. lulishteve dhe hapesirave te gjelberta2Mesem
Punetor mirembajtje varreza2Mesem
Punetor mirembajtje rrugeve dhe sinjalistikes2Mesem
Punetor mirembajtje KUZ ,banjo publike1Ulet
Punetor mirembajtje KUZ ,banjo publike1Ulet
Punetor miremb. te objek. publ. (kul.arsim,sportive etj1Mesem
Punetor per lyerje3Mesem
Punetor Murator1Mesem
Roje1Mesem
Sektori i Mirembajtjes se Infrastruktures Rrugore22
Shef sektori1LarteIII-b10000500040000
Specialist ndertimi preventivues1Mesem
Punetor mirembajtje rruge20Mesem
HAgjencia e Arsimit, Kultures, Rinisë, Sportit dhe Trashgimise Kulturore15
Drejtor1LarteII-b10000480048000
Sektori Arsimit dhe Kultures7
Pergj.sektori1LarteIII-b14000700035000
Udheheqes artistik1LarteIV-a14000672033500
Fonist dhe specialist ndriçimi1Mesem
Punonjes biblioteke1Mesem
Kordinatore aktiviteteve sociale-kulturore,Kengetare1Mesem
Punonjes Dekori,skenograf etj1Mesem
Sanitare e Qendres Kulturore1Mesem
Sektori I Sportit 7
Shef.sektori1Mesem
Punetor mirembajtje te terreneve sportive4Mesem
Roje1Mesem
Trajner peshengritje1Mesem
IAgjensia e SherbimeveBujqesore, Veterinare, Mjedisore,Mbrojtjes se Konsumatorit17
Drejtor1LarteII-b14000700048000
Sektori i Bujqësisë, Veterinarisë, Kullimit9
Agronom1LarteIV-a14000700026000
Specialist bujqesie1Mesem
Agronom1LarteIV-a14000700026000
Agronom1LarteIV-a14000504027000
Specialist bujqesie1Mesem
Specialist Veteriner1LarteIV-a1400033000
Specialist Veteriner1Mesem
Specialist Veteriner1Mesem
Specialist Veteriner1Mesem
Sektori i Pyjeve dhe Mjedisit7
Specialist pyje1LarteIV-a14000616026000
Specialist per Mbrojtjen e Mjedisit1Mesem
Vrojtues5Mesem
JNjesia Administrative Gjocaj4
Administrator1Larte
Punonjes shërbimi me nje ndalese1Mesem
Punonjes shërbimi me nje ndalese1Mesem
Sanitare1Mesem
KNjesia Administrative Pajove4
Administrator1
Punonjes shërbimi me nje ndalese1LarteIV-a1400056024880
Punonjes shërbimi me nje ndalese1LarteIV-a14000224023040
Sanitare1Mesem
LNjesia Administrative Perparim4
Administrator1
Punonjes shërbimi me nje ndalese1Mesem
Punonjes shërbimi me nje ndalese1Mesem
Sanitare1Mesem
MNjesia Administrative Sheze4
Administrator1
Punonjes shërbimi me nje ndalese1LarteIV-a14000700026000
Punonjes shërbimi me nje ndalese1Mesem
Sanitare1Mesem
NNjesia Administrative Karine4
Administrator1Mesem
Punonjes shërbimi me nje ndalese1LarteIV-a14000700018000
Punonjes shërbimi me nje ndalese1Mesem
Sanitare1Mesem
Totali164
SHPERBLIME
Administratore lagjesh3
Keshilltaret21
Kryetar Fshati42
Kryetar Fshati4
Sherbim korieri1
Njesia e ArsimitParashkollor40
Drejtoreshe kopshti2
Edukatore35
Pergj.QKF1
Insp.QKF1
Magazinier1
Sherbimet mbeshtetese10
Sanitare7
Roje3
Arsimi Parauniversitar5
Sekretare2
Sanitare2
Roje1
PMNZSH9
Personelzjarrefikes9
Ujitja - Kullimi2
Punonjes per mir. e infrastruktures se ujitjes dhe kullimit1
Punonjësi Bordit të Kullimit (eskavatorist)1
Shef Sektori Pyjesh1
GjendjaCivile5
Punonjesi Gjendjes Civile5
Totali Punonjes Gjithsej236