Author - Besford Haskasa

Regjistri i kërkesave 2020

Nr rëndorShkurtimi i lëndësData e regjistrimit të kërkesësSektori që e ndjek Statusi i kërkesësTarifa 1Kerkese per mbulim catie 05.02.2020Drejtoria e Urbanistikës 2Kerkese per vertetim ndertimi 05.02.2020Drejtoria e Urbanistikës 3Kerkese per suvatim banese05.02.2020Drejtoria [...]

Regjistri i kërkesave 2018

Nr rëndorShkurtimi i lëndësData e regjistrimit të kërkesës Sektori që e ndjek zbatimStatusi i kërkesësTarifa 1Kerkese per suvatim banese22.01.2018Drejtoria e UrbanistikësPërfunduar 2Kerkese merimentim banese 20.02.2018Drejtoria e UrbanistikësPërfunduar 3Kerkese riparim catie 20.02.2018Drejtoria e [...]

Shpalle Ankandi

Për dhënien me qira nëpërmjet procedurës së konkurrimit publik të ekonomisë pyjore  “Zalli Shkumbin”, fshati Përparim, Nj.A Përparim, në pronësi të Bashkisë Peqin, Shpallje Ankandi Bashkia Peqin

Shpallje Ankandi

Për dhënien me qira nëpërmjet procedurës së konkurrimit publik të ekonomisë pyjore  “EP Zalli Shkumbin”, fshati Kurtaj, Nj.A Gjocaj, në pronësi të Bashkisë Peqin, të ngastrës pyjore me Nr.pasurie [...]