VENDIM Nr. 42, datë 23.06.2017; PER DHENIEN E NDIHMES EKONOMIKE PER PERIUDHEN 1- 30 Oershor 2017