lnformacion dhe detyra ne mbledhjen e KB Nentor 2017