Kategori

Regjistri i kërkesave 2021

NRShkurtimi i lëndësData e regjistrimit të kërkesësSektori që e ndjekStatusi i kërkesësTarifa 1Kërkesë për riparim çatie10.01.2021Drejtoria e UrbanistikësPërfunduar5000 lekë 2Kërkesë për riparim çatie11.01.2021Drejtoria e UrbanistikësPërfunduar5000 lekë 3Kërkesë për riparim çatie19.01.2021Drejtoria e UrbanistikësPërfunduar5000 [...]

Shpallje per pozicionet e lira te punes

Shpallje për Lëvizje paralele dhe pranim në sherbimin civil, kategoria ekzekutive Niveli minimal i diplomës, Bachelor në Shkenca Ekonomike/ Juridike/ Sociale/ Natyrore/ Mesuesise, etj., niveli minimal i diplomës “Bachelor”  [...]