VENDIM Nr. 43, datë 23.06.2017; propozim për dhënien e ndihmës ekonomike familjeve të varfëra…