Shpallje për lëvizje paralele dhe për pranimin në Shërbimin Civil