Tag - Publikime

Shpallje Ankandi

Për dhënien me qira nëpërmjet procedurës së konkurrimit publik të ekonomisë pyjore  “EP Zalli Shkumbin”, fshati Kurtaj, Nj.A Gjocaj, në pronësi të Bashkisë Peqin, të ngastrës pyjore me Nr.pasurie...