Shpallje për lëvizje paralele ngritje në detyrë në kategorinë e mesme dhe e ulët drejtuese