NJOFTIM MBI SH PALLJEN E PER PRANIM NE SHERBIMIN CIVIL NE KATEGORINE EKZEKUTIVE