Drejtor i Drejtorise se Taksave dhe Tarifave Vendore, ne Bashkine Peqin