Programi i Transparencës i Plotë

Kategoritë e informacionit publik pa kërkesë Baza Ligjore Dokumenti / Përmbajta Afati kohor për publikim Mënyra e publikimit Struktura përgjegjëse
Përshkrim i strukturës organizative, funksioneve dhe detyrave të autoritetit publik Ligj nr.119/2014

Neni 7/1/a/d

Vendim miratimi

Struktura e Bashkisë

Pas miratimit nga Titullari

Përditësohet pas çdo akt emërimi

Në faqen zyrtare  në menunë “Për Bashkinë” Titullari

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Vendime të Këshillit të Bashkisë;
dokument politikash;
dokument tjetër.
Neni 7/1/b VKB

Statut

Kod Etike

Strategji

Planifikim dhe Zhvillim Territori

Raport vlerësimi mjedisor

Pas miratimit në Këshillin e Bashkisë Në faqen zyrtare në menunë “Këshilli Bashkiak”

Në faqen zyrtare në menunë “Për Bashkinë”

Në faqen zyrtare në menunë “Për Qytetarët / Planifikim dhe Zvillim Territori”

Në faqen zyrtare në menunë “Për Qytetarët / Mjedisi”

Bashkia Peqin
Informacion për procedurat që duhen ndjekur për të bërë një kërkesë për informim,
adresën postare dhe elektronike për depozitimin e kërkesave për informim, si dhe procedurate ankimit të vendimit përkatës
Ligj nr.119/2014

Neni 7/1/c/g

 

 

 

—————

 

Në ambientet e Zyrës me Një Ndalesë
Shpjeguese:

Adresë postare: Bashkia Peqin, Bulevardi “Mustafa Gjinishi”
Adresë e-mail:
publiku@Peqini.gov.al

info@Peqini.gov.al

Pas miratimit të Programit të transparencës Në faqen zyrtare në menunë “Formular Online”


“E drejta për informim”

Zyra me Një Ndalesë
Të dhëna për vendndodhjen e zyrave të autoritetit publik, orarin e punës, emrin dhekontaktet e koordinatorit për të drejtën e informimit Ligj nr.119/2014

Neni 7/1/ç

Shpjeguese:

Në ambientet e Zyrës me Një Ndalesë

Orari: E Hënë – Premte

08.00 – 16.00

publiku@Peqini.gov.al

Pas miratimit të urdhrit të caktimit të Koordinatorit Në faqen zyrtare në menunë
“Koordinatori”
Specialisti i Komunikimit me Publikun
Përshkrim i procedurave të zgjedhjes, kompetencave të funksionarëve të lartë dhe procedura e ndjekjes për marrjen e vendimeve Neni 7/1/d Ligj nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”

 

Menjëherë pas perfundimit të procedurës së percaktuar në ligj

Urdhër emërimi

Në faqen zyrtare në menunë


“Legjislacion”

Drejtoria e Burimeve Njerezore

Drejtoria Juridike

Mekanizmat monitorues;
Raporte auditi;
Dokumentet me tregues performance
Neni 7/1/dh Raporte monitorimi dhe auditimi:

 

 

Menjëherë pas depozitimit në bashki Në faqen zyrtare në menunë
“Për Bashkinë”
Njësia e Auditit
Buxheti Neni 7/1/e Buxheti

Paheta Fiskale

Pas miratimit nga Këshilli i Bashkisë Në faqen zyrtare në menunë
“Për Bashkinë”
Drejtoria e Financës

Drejtoria e të Ardhurave

Informacion për procedurat e prokurimit Neni 7/1/ë Regjistri i Prokurimeve  Bashkisë Peqin

p/vendime

p/strategji

Mendimet tuaja mbi projekt vendimet mund t’i dërgoni në adresën: info@Peqini.gov.al

Pas nënshkrimit të relacionit shoqërues Në faqen zyrtare në menunë
“Kreu”
Bashkia Peqin
Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve, sipas nenit 8 të ligjit nr. 119/2014 Neni 7/1/k Moduli i kerkesave

Nëpunës civil (vende vakante)

Pas miratimit nga Titullari.

Pas çdo krijimi të vendit vacant

Në faqen zyrtare në menunë
E drejta për informim”Në faqen zyrtare në menunë
“Për Bashkinë/Vende Pune”
Bashkia Peqin

Drejtoria e Burimeve Njerezore

Informacione dhe dokumente që kërkohen shpesh Neni 7/1/k Moduli i kerkesave

Nëpunës civil (vende vakante)

Pas miratimit nga Titullari.

Pas çdo krijimi të vendit vacant

Në faqen zyrtare në menunë
“E drejta për informim”Në faqen zyrtare në menunë
“Për Bashkinë/Vende Pune”
Bashkia Peqin

Drejtoria e Burimeve Njerezore

Informacione të tjera të dobishme Neni 7/1/l Materiale
ndërgjegjësuese dhe evente
Pas miratimit nga Titullari Në faqen zyrtare në menunë
“Kreu”
Bashkia Peqin
Mbajtja e dokumentacionit nga Bashkia Peqin Neni 7/1/h Tabelë   Në faqen zyrtare në menunë “Publikime” Sektori i Protokoll Arkivit