VENDIM Nr. 46, datë 23.06.2017; Per Miratimin e Programit Buxhetor Afatmesem 2018 – 2020