Tag - Modele të Përfshirjes Sociale

Konfirmim akti, 239

Konfirmim akti, 239 Ne zbatim te nenit 16 te ligjit Nr.107/2016 dt.27.10.2016 "Per Prefektin e Qarkut", pasi u verifikua ligjshmeria e aktit tuaj Nr.5 Date 29.01.2018, "Per miratimin e projek...

Konfirmim akti, 240

Konfirmim akti, 240 Ne zbatim te nenit 16 te ligjit Nr.107/2016 dt.27.10.2016 "Per Prefektin e Qarkut", pasi u verifikua ligjshmeria e aktit tuaj Nr.6 Date 29.01.2018, "Per miratimin e projek...

Nr.Prot 1503/1, Lenda: Konfirmim akti

Lenda: Konfirmim Akti KESHIL LIT TE BASHKISE PEQIN Ne zbatim te nenit 16 te Ligjit Nr.107/2016 dt.27.10.2016 "Per Prefektin e Qarkut", pasi u verifikua ligjshmeria e aktit tuaj Nr.51 date 24.07.2017...