Shpallje per levizje paralele, ngritje ne detyre ne kategorine e mesme dhe e ulet drejtuese. (Drejtor Drejtorise Juridike, Burimeve Njerezore dhe TIK)