SHPALLJE PER LEVIZJE PARALELE DHE PER PRANIMIN NE SHERBIMIN CIVIL NE KA TEGORINE EKZEKUTIVE (Specialist)