Programi i Transparences

Fusha 1 - Mbi organizimin dhe funksionimin e bashkisë
NrInformacioni që bëhet publik pa kërkesëReferenca
ligjore
Mënyra e bërjes
publike së këtij
informacioni
Afati kohor
për publikim
Organi miratuesOrgani
përgjegjës për
publikimin
1Organizimi administrativo-territorial, misioni dhe
funksionet. Bashkia bën publike:
1. Ndarjen administrativo-territoriale
- Njësitë administrative dhe nën-ndarjet e tyre
2. Të drejtat, përgjegjësitë dhe misionin e bashkisë.
3. Funksionet: Përfshin bërjen publike të:
- Funksioneve në fushën e infrastrukturës dhe
shërbimeve publike
- Funksioneve në fushën e shërbimeve sociale
- Funksioneve në fushën e kulturës, sportit dhe
shërbimeve argëtuese
- Funksioneve në fushën e mbrojtjes së mjedisit
- Funksioneve në fushën e bujqësisë, zhvillimit rural,
pyjeve dhe kullotave publike, natyrës dhe
biodiversitetit
- Funksioneve në fushën e zhvillimit ekonomik
vendor
- Funksioneve në fushën e sigurisë publike
- Funksionet dhe kompetencat e deleguara
Neni 7 i ligjit
Nr.
119/2014
Ligji Nr.
115/2014
Neni 23-30 i
ligjit nr.
139/2015
a)Në faqen zyrtare të
internetit- menuja
Sherbimet/
Te gjitha nen menute
qe gjenden brenda
kesaj menuje kryesore
MenjëherëSipas akteve
ligjore dhe
nënligjore në
fuqi.
Kryetari i
Bashkisë
2Organi përfaqësues i Bashkisë-Këshilli bashkiak
(përbërja, strukturat, detyrat dhe kompetencat). Përfshin
bërjen publike të:
1. Këshilli bashkiak (KB):
1.1 Përbërja dhe strukturat
- Anëtarët
- Kryetari i këshillit
- Sekretari i këshillit
- Komisionet
- Grupet e këshilltarëve
1.2 Detyrat dhe kompetencat
1.3 Rregullorja e KB
Neni 7 i ligjit
Nr.
119/2014
Ligji Nr.
139/2015
a)Në faqen zyrtare të
internetit- menuja
Struktura/ Keshilli
Menjëherë
Vendimet e
KB - brenda
10 ditëve nga
data e
miratimit të
tyre.
Njoftimi për
mbledhjen e KB -5 ditë
para datës së
zhvillimit.
Këshilli Bashkiak
Thirrja e
mbledhjes -
Kryetari i KB
Kryetari i
Bashkisë
Sekretari i
Këshillit Bashkiak
3Organi përfaqësues i Bashkisë - Këshilli bashkiak
(procesi i vendimmarrjes). Përfshin bërjen publike të:
- Kalendarit të mbledhjeve të KB
- Njoftimet për mbledhjen e KB
- Rendin e ditës së mbledhjes së KB
- Projekt-vendimet në proces shqyrtimi nga KB
- Procesverbalet e mbledhjeve të KB
- Vendimet, urdhëresat dhe urdhrat me karakter
normativ
4Organi ekzekutiv (Krytetari i Bashkisë). Përfshin bërjen
publike të:
- Procedurave të zgjedhjes
- Detyrat dhe kompetencat
- Të dhënat për arsimin, kualifikimet , paga e kryetarit
dhe deklarimi i pasurisë
- Vendimet, urdhëresat dhe urdhrat me karakter
normativ
- Orari i pritjes së qytetarëve
- Adresa postare/ elektronike
5Administrata e bashkisë. Përfshin bërjen publike të:
- Strukturës organizative dhe numrin e punonjësve
- Rregullores së organizimit dhe funksionimit të
administratës
- Strukturës së pagave
- Orarit të punës së bashkisë, njësive administrative
dhe njësive të varësisë
- Detyrave të administratës së njësive administrative
- Organizimit dhe funksionimit të njësive në varësi
- Njoftimeve mbi vende të lira pune dhe procedurat e
rekrutimit
- Adresave postare dhe elektronike e zyrave të
bashkisë/njësive administrative/ njësive në varësi të
bashkisë
Drejtuesit e zyrave, njësive administrative dhe
njësive të varësisë
Neni 7 i ligjit
Nr.
119/2014
Ligji Nr.
139/2015
Ligji
Nr. 44/2015
a)Në faqen zyrtare të
internetit- menuja
Transparenca
Pasqyrat dhe
Struktura
MenjëherëKryetari i
Bashkisë
Sekretari i
përgjithshëm i
Bashkisë
6Mekanizmat monitorues dhe të kontrollit. Përfshin
bërjen publike të:
- Kartës së Auditimit të Brendshëm
- Kodit të Etikës për audituesit e brendshëm
- Planit strategjik dhe vjetor të njësisë së auditimit të
brendshëm
- Çdo raporti të auditimit të brendshëm të ushtruar
në bashki
- Çdo raporti përfundimtar të kontrollit të jashtëm
(KLSH) të ushtruar në bashki
- Planit të veprimit për zbatimin e rekomandimeve të
lëna në përfundim të procedurave të auditimit të
brendshëm dhe të jashtëm
Neni 43/3 i
ligjit Nr.
139/2015,
neni 7/dh
ligji Nr.
119/2014 si
dhe neni 8/c
dhe neni
12/ç dhe d i
ligjit
114/2015
a) Në faqen zyrtare
të internetit -
menuja……..(me
link)
b) Vendet e caktuara
për njoftimet publike
(citohet adresa e
vendeve)
Brenda 30
ditëve nga data
e dorëzimit të
raportit
përfundimtar
Kryetari i
Bashkisë
Kryetari i
Bashkisë
7Kërkesa, ankesa, sinjalizime dhe vërejtje që lidhen
me veprimet ose mosveprimet e organeve dhe
administratës. Përfshin bërjen publike të:
- Procedurave për të bërë kërkesë, ankesë, vërejtje dhe
sinjalizime organeve të bashkisë
- Rregullores së brendshme për procedurën e
shqyrtimit, të hetimit administrativ, të sinjalizimit
dhe mekanizmat e mbrojtjes së konfidencialitetit
- Njësisë përgjegjëse që regjistron, heton
administrativisht dhe shqyrton sinjalizimet
- Adresave postare/ elektronike për depozitimin e
kërkesave, ankesave, sinjalizimeve apo vërejtjeve
- Afateve dhe mënyrave të kthimit të përgjigjeve në
lidhje me kërkesat, ankesat apo vërejtjet
Neni 7 i ligjit
Nr. 119/2014
Neni 19 i ligjit
Nr. 139/2015
Neni 10 dhe
13të ligjit Nr.
60/2016
a)Në faqen zyrtare të
internetitmenuja……..(
me
link)
b)Vendet e caktuara
për njoftimet publike
(citohet adresa e
vendeve)
MenjëherëKryetari i
Bashkisë
Sekretari i
përgjithshëm i
Bashkisë
8Statistikat vendore. Përfshin bërjen publike të:
- Kalendarit të publikimit të statistikave vendore
- Statistikave vendore me të dhënat kyçe të Bashkisë
sipas fushave kryesore dhe të ndara sipas gjinisë
- Strukturës përgjegjëse në bashki për mbledhjen dhe
përpunimin e statistikave vendore
Neni 64/l
ligjit Nr.
139/2015
a)Në faqen zyrtare të
internetit -
menuja……..(me
link)
b) Vendet e caktuara
për njoftimet publike
(citohet adresa e
vendeve)
Menjëherë pas
miratimit
Kryetari i
Bashkisë
Kryetari i
Bashkisë
Fusha 2 - Transparenca dhe Llogaridhënia Ekonomiko-Financiare
NrInformacioni që bëhet publik pa kërkesëReferenca
ligjore
Mënyra e bërjes
publike së këtij
informacioni
Afati kohor
për publikim
Organi miratuesOrgani
përgjegjës për
publikimin
1Kalendari i programit buxhetor afatmesëm dhe të
buxhetit vjetor
Neni 33 i
ligjit
68/2017 dhe
neni 18 i ligjit
139/2015
a)Në faqen zyrtare të
internetitmenuja……..(
me
link)
b)Vendet e caktuara
për njoftimet publike
(citohet adresa e
vendeve)
Në 10 ditëshin
e parë të
janarit
Këshilli BashkiakKryetari i
Bashkisë
2Paketa fiskale (taksa dhe tarifa). Përfshin bërjen
publike të:
1. Bazës së taksave dhe tarifave
2. Nivelit të taksave dhe tarifave
3. Përjashtimeve dhe lehtësimeve të subjekteve të
caktuara
4. Afateve të pagesave
5. Gjobave dhe kamatëvonesave të aplikueshme
Neni 5/b dhe
12 të ligjit
68/2017
a)Në faqen zyrtare të
internetitmenuja……..(
me
link)
b)Vendet e caktuara
për njoftimet publike
(citohen adresa e
vendeve)
c) Botohen (citohet
botimi)
Brenda 15
ditëve nga
miratimi
Këshilli BashkiakKryetari i
Bashkisë
3Plani Strategjik i Zhvillimit të bashkisë. Përmban:
1. Politikat për zhvillimin e qëndrueshëm në një afat
kohor jo më pak se 5 vite
2. Synimet kryesore për çdo fushë përgjegjësi
3. Veprimet që duhen ndërmarrë duke parashikuar
edhe kostot përkatëse
4. Burimet e financimit
Neni 32 të
ligjit
68/2017
a)Në faqen zyrtare të
internetitmenuja……..(
me
link)
10 ditë nga
data e
miratimit
Këshilli BashkiakKryetari i
Bashkisë
4Programi buxhetor afatmesëm vendor. Përfshin
bërjen publike të:
1. Dokumentit të parë të programit buxhetor
2. Dokumentit të rishikuar të programit buxhetor
afatmesëm
3. Dokumentit të plotë të programit buxhetor
afatmesëm (përfshirë dokumentacionin
shoqërues) dhe informacionit për dy vitet e fundit,
vitin buxhetor dhe tre vitet vijuese për çdo
program (5 dokumentat përkatës)
Nenet 36/4,
36/9, 38/2,
39 të ligjit
68/2017
a)Në faqen zyrtare të
internetitmenuja……..(
me
link)
b)Vendet e caktuara
për njoftimet publike
(citohet adresa e
vendeve)
Dokumenti i
parë brenda
datës 5 korrik.
Dokumenti i
rishikuar.
Dokumenti i
plotë jo më
vonë se data
31 dhjetor.
Këshilli BashkiakKryetari i
Bashkisë
5Buxheti. Përfshin bërjen publike të:
1. Buxhetit vjetor së bashku me dokumentacionin
shoqërues të tij (12 dokumentat përkatës)
2. Treguesve financiarë
3. Numrit të punonjësve buxhetorë, për çdo njësi
shpenzuese
4. Regjistrit të parashikimeve të prokurimit publik
Neni 41/6,
neni 54 i
ligjit
68/2017;
neni 41 i
ligjit
139/2015
a) Në faqen zyrtare të
internetitmenuja……..(
me
link)
b) Vendet e caktuara
për njoftimet publike
(citohet adresa e
vendeve)
c) Në Buletinin e
Njoftimeve Publike
15 ditë pas
miratimit nga
Këshilli i
Bashkisë.
Regjistrin e
parashikimeve
të prokurimit
publik 10
(dhjetë) ditë
pas miratimit
të buxhetit.
Këshilli BashkiakKryetari i
Bashkisë
6Zbatimi i buxhetit. Përfshin bërjen publike të:
1. Raportit mujor (pas datës 30 prill të çdo viti
buxhetor) të përmbledhur mbi ecurinë e realizimit të
treguesve kryesorë të të ardhurave dhe shpenzimeve
(8 raporte)
Neni 44/4 i
ligjit
68/2017
a) Në faqen zyrtare të
internetitmenuja……..(
me
link)
b) Vendet e caktuara
për njoftimet publike
(citohet adresa e
vendeve)
Jo më vonë se
data 10 e
muajit
pasardhës
Kryetari i
Bashkisë
Informohet
Këshilli Bashkiak
Kryetari i
Bashkisë
7Monitorimi dhe mbikëqyrje e buxhetit:
1. Raporteve të monitorimit të zbatimit të buxhetit (jo
më pak se tre raporte katër-mujore)
2. Raportit vjetor të konsoliduar të zbatimit të buxhetit
2.1. Raportit të performancës vjetore
2.2. Pasqyrave financiare vjetore (dokumentacionin
bazë dhe shoqërues)
3. Informacionit për zbatimin dhe monitorimin e
kontratave (punëve publike, mallrave, shërbimeve)
4. Regjistrit të realizimeve të procedurave të prokurimit
publik
Neni 48/3,
neni 51 dhe
neni 54 i
ligjit
68/2017,
neni 43 i
ligjit
139/2015
dhe ligji Nr.
9643, datë
20.11.2006
a) Në faqen zyrtare të
internetitmenuja……..(
me
link)
b) Vendet e caktuara
për njoftimet publike
(citohet adresa e
vendeve)
Raportet e
monitorimit
brenda 30
ditëve pas
përfundimit të
periudhës së
raportimit.
Raporti vjetor
i konsoliduar
brenda muajit
qershor të vitit
buxhetor
pasardhës.
Regjistri i
realizimeve të
procedurave
të prokurimit
publik jo më
vonë se datat
10 maj, 10
shtator dhe 10
janar të çdo
viti.
Raportet e
monitorimit të
zbatimit.
Kryetari i
Bashkisë
(Informohet
Këshilli i
Bashkisë)
Raporti vjetor i
konsoliduar
miratohet nga
këshilli bashkiak.
Regjistri i
realizimeve të
prokurimit.
Kryetari i
Bashkisë
(Informohet
Këshilli i
Bashkisë)
Kryetari i
Bashkisë
8Vështirësitë financiare. Përfshin bërjen publike të:
1. Planit për daljen nga situata e vështirë financiare
Neni 56/4 i
ligjit
68/2017
a) Në faqen zyrtare të
internetitmenuja……..(
me
link)
b) Vendet e caktuara
për njoftimet publike
(citohet adresa e
vendeve)
c) Në Buletinin e
Njoftimeve Publike
Brenda 10
ditëve nga
shpallja.
Këshilli BashkiakKryetari i
Bashkisë
9Shitja ose dhënia me qira e pronave dhe aseteve
Përfshin bërjen publike të:
1. Aseteve dhe pronave të ofruara për shitje ose dhënie
me qira
2. Kritereve që duhet të plotësohen
Neni 19 i
ligjit
68/2017
a) Në faqen zyrtare të
internetitmenuja……..(
me
link)
b) Vendet e caktuara
për njoftimet publike
(citohet adresa e
vendeve)
c) Në Buletinin e
Njoftimeve Publike
Kryetari i
Bashkisë
Kryetari i
Bashkisë
10Donacionet. Përfshin bërjen publike të:
1. Emrit të donatorit
2. Shumës së donacionit
3. Qëllimit e donacionit
Neni 20/5 të
ligjit 68/2017
a)Në faqen zyrtare të
internetitmenuja……..(
me
link)
b)Vendet e caktuara
për njoftimet publike
(citohet adresa e
vendeve)
MenjëherëKryetari i
Bashkisë
Kryetari i
Bashkisë
Fusha 3- Për kërkesat për informim
NrInformacioni që bëhet publik pa kërkesëReferenca
ligjore
Mënyra e bërjes
publike së këtij
informacioni
Afati kohor
për publikim
Organi miratuesOrgani
përgjegjës për
publikimin
1Të dhënat e koordinatorit për të drejtën e
informimit (Emri, kontaktet dhe kompetencat)
Përfshin bërjen publike të:
1. Emrit mbiemrit të Koordinatorit
2. Adresës postare/elektronike të tij
3. Orarit të punës
4. Detyrave dhe kompetencave të Koordinatorit
5. Adresës postare/elektronike për depozitimin e
kërkesave për informim
Neni 7/ç i
ligjit nr.
119/2014
dhe neni
15/3 i ligjit
nr. 139/2015
Në faqen zyrtare të
internetit- menuja
Transparenca
(https://peqini.gov.al
/koordinatori-per-tedrejten-
e-informimit-2/
)
MenjëherëKryetari i
Bashkisë
Koordinatori për
të drejtën e
informimit
2Standardet dhe procedurat që duhen ndjekur për të
bërë kërkesë për informim dhe ankesës. Përfshin
bërjen publike të:
1. Procedurës që duhet ndjekur për të bërë një kërkesë
për informacion
2. Adresës postare/elektronike për dërgimin e kërkesës
për informim
3. Modelit standard të një kërkese për informim
4. Afateve të marrjes së përgjigjes
5. Procedurave që duhet ndjekur për të bërë një ankesë
për mos dhënie informacioni
6. Adresës postare/elektronike për dërgimin e ankesës
për mos dhënie informacioni
Neni 7 dhe
11/4 ligjit nr.
119/2014
dhe neni
64/j i ligjit
nr. 139/2015
Në faqen zyrtare të
internetit- menuja
Transparenca
https://peqini.gov.al
/koordinatori-per-tedrejten-
e-informimit-
2
Brenda 48
orëve prej
miratimit të
tyre
Kryetari i
Bashkisë
Koordinatori për
të drejtën e
informimit
3Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve. Përfshin bërjen
publike të:
1. Të gjitha kërkesave për informim
2. Informacionet e dhënë në përgjigje të kërkesave për
informim
3. Përditësimi i regjistrit
Neni 7/i i
ligjit nr.
119/2014
Në faqen zyrtare të
internetit- menuja
Transparenca
https://peqini.gov.al/
files/regjistri-i-kerkesa
ve-i-perfunduar-2018.
pdf
MenjëherëKryetari i
Bashkisë
Koordinatori për
të drejtën e
informimit
4Informacion i dhënë më parëNeni 9 i ligjit
nr. 119/2014

a)Në faqen zyrtare të
internetit- menuja
Transparenca https://peqini.gov.al/fil
es/regjistri-i-kerkesave-i
-perfunduar-2018.pdf
MenjëherëKoordinatori për
të drejtën e
informimit
Koordinatori për
të drejtën e
informimit
5Trajtimi i kërkesave për informacion
Përfshin bërjen publike të:
1. Procedurës së regjistrimit të kërkesës në
Regjistrin e Kërkesave dhe Përgjigjeve
2. Afateve të trajtimit të kërkesës nga ana e
administratës së bashkisë
3. Mënyrave të dhënies së informacionit
Neni 11, 12
dhe 14 i ligjit
Nr.
119/2014
a)Në faqen zyrtare të
internetit- menuja
Transparenca
https://peqini.gov.al/k
oordinatori-per-te-drejte
n-e-informimit-2/
Koordinatori për
të drejtën e
informimit
Koordinatori për
të drejtën e
informimit
6Kufizimi i së drejtës së informimit Përfshin bërjen
publike të:
1. Rasteve të kufizimit të së drejtës për informim;
Neni 17 i
ligjit Nr.
119/2014
a)Në faqen zyrtare të
internetit- menuja
Transparenca
https://peqini.gov.al/k
oordinatori-per-te-drejte
n-e-informimit-2/
Koordinatori për
të drejtën e
informimit
Koordinatori për
të drejtën e
informimit
7Tarifa për dhënien e informacionin (nëse ka)
Përfshin bërjen publike të:
1. Tarifave
2. Rregullave për mënyrën e kryerjes së pagesës
3. Subjekteve që përfitojnë informacionin falas
Neni 13/1 i
ligjit Nr.
119/2014
)Në faqen zyrtare të
internetitmenuja……..(
me
link)
b)Vendet e caktuara
për njoftimet publike
(citohet adresa e
vendeve
MenjëherëKeshilli BashkiakKoordinatori për
të drejtën e
informimit
8Informacionet dhe dokumentet që kërkohen
shpesh. Përfshin bërjen publike të:
1. Gjithë informacioneve dhe dokumenteve të kërkuara
më shpesh nga publiku me kërkesë për informim
Neni 7/k i
ligjit nr.
119/2014
a)Në faqen zyrtare të
internetit- menuja
Transparenca/ Pasqyrat
dhe Struktura 2018
MenjëherëKoordinatori për
të drejtën e
informimit
Koordinatori për
të drejtën e
informimit
Fusha 4 - Mbi shërbimet që ofron bashkia
NrInformacioni që bëhet publik pa kërkesëReferenca
ligjore
Mënyra e bërjes
publike së këtij
informacioni
Afati kohor
për publikim
Organi
miratues
Organi përgjegjës
për publikimin
1Shërbimet
Përfshin bërjen publike të shërbimeve publike që
ofron bashkia sipas fushave të përcaktuara nga ligji
139/2015
1) Shërbimet në fushën e infrastrukturës dhe
shërbimeve publike
2) Shërbimet në fushën e shërbimeve sociale
3) Shërbimet në fushën e kulturës, sportit dhe
shërbimeve argëtuese
4) Shërbimet në fushën e mbrojtjes së mjedisit
5) Shërbimet në fushën e bujqësisë, zhvillimit
rural, pyjeve dhe kullotave publike, natyrës dhe
biodiversitetit
6) Shërbimet në fushën e zhvillimit ekonomik
vendor
7) Shërbimet në fushën e sigurisë publike
8) Shërbimet në fushën e funksioneve dhe
kompetencave të deleguara………………
Për çdo shërbim (por pa u kufizuar) informacion
përshkrues mbi:
 Instrumentin për administrimin e shërbimit
 Sistemin e administrimit të performancës së
shërbimit bazuar mbi standardet
 Sistemin e treguesve, përfshirë edhe aspektin
gjinor për matjen e performancës
 Strukturën përgjegjëse për prezantimin,
mbikëqyrjen dhe monitorimin e performancës
së shërbimit, përfshirë edhe aspektin gjinor
Neni 32-33 i ligjit
nr. 139/2015
a)Në faqen zyrtare të
internetit- menuja
Sherbimet/ te gjitha
menute qe gjenden
brenda kesaj menuje
MenjëherëKryetari i
Bashkisë
Koordinatori për
të drejtën e
informimit
2Shërbimet administrative
Përfshin bërjen publike të shërbimeve publike që
ofron bashkia sipas fushave të përcaktuara nga ligji
139/2015
1) Shërbimet administrative në fushën e
infrastrukturës dhe shërbimeve publike
2) Shërbimet administrative në fushën e
shërbimeve sociale
3) Shërbimet administrative në fushën e kulturës,
sportit dhe shërbimeve argëtuese
4) Shërbimet administrative në fushën e mbrojtjes
së mjedisit
5) Shërbimet administrative në fushën e
bujqësisë, zhvillimit rural, pyjeve dhe kullotave
publike, natyrës dhe biodiversitetit
6) Shërbimet administrative t në fushën e
zhvillimit ekonomik vendor
7) Shërbimet administrative në fushën e sigurisë
publike
Shërbimet administrative në fushën e
funksioneve dhe kompetencave të deleguara
Për çdo shërbim (por pa u kufizuar) informacion
përshkrues mbi:
- Strukturat përgjegjëse për ofrimin e shërbimit
- Adresën postare/elektronike të strukturave/
njësive/sporteleve që ofrojnë shërbime
administrative
- Procedurat që duhen ndjekur për të përfituar
shërbime administrative
- Oraret e punës së
strukturave/njësive/sporteleve që ofrojnë
shërbime administrative
- Tarifat për shërbimet administrative
- Rregullat për mënyrën e kryerjes së pagesës
- Subjektet që përjashtohen nga tarifat
a)Në faqen zyrtare të
internetit- menuja
Sherbimet/ te gjitha
menute qe gjenden
brenda kesaj menuje
kryesore
MenjëherëKryetari i
Bashkisë
Koordinatori për
të drejtën e
informimit
3Kontratat publike. Përfshin bërjen publike të:
- Objektit të kontratës publike
- Numrit të referencës së procedurës/
kontratës
- Llojit të procedurës
- Termave dhe kushteve të kontratës
- Kohëzgjatjes së kontratës
- Vlerës së kontratës
- Dhënave të autoritetit kontraktor
- Dhënave të kontraktorit/nënkontraktorit
- Treguesve për matjen e përmbushjes së
kontratës
- Strukturave publike përgjegjëse për
mbikëqyrjen dhe monitorimin e kontratës
- Procedurave që duhet ndjekur për të bërë një
ankimim
- Raporteve të kontrollit, monitorimit dhe
auditimit mbi zbatimin e kontratës
Neni 7/ i ligjit
Nr. 119/2014 si
dhe neni 25 dhe
71 i VKM Nr.
914, datë
29.12.2014 Për
miratimin e
rregullave të
prokurimit publik
a)Në faqen zyrtare të
internetitmenuja……..(
me
link)
b) Vendet e caktuara
për njoftimet publike
(citohet adresa e
vendeve)
Publikimi
brenda 5
(pesë) ditëve
nga
nënshkrimi i
kontratës
Kryetari i
Bashkisë
Kryetari i
Bashkisë
4E drejta e ankesës dhe vërejtjes në lidhje me
shërbimet
Përfshin bërjen publike të:
1. Procedurave për të bërë ankesa apo vërejtje në
lidhje me shërbimet
2. Adresës postare/elektronike për depozitimin e
ankesave apo vërejtjeve
a)Në faqen zyrtare të
internetitmenuja……..(
me
link)
b)Vendet e caktuara
për njoftimet publike
(citohet adresa e
vendeve
Brenda 10
ditëve nga
shpallja e
miratimit
Kryetari i
Bashkisë
Koordinatori për të
drejtën e informimit
Fusha 5 - Legjislacioni dhe aktet e brendshme rregullatore
NrInformacioni që bëhet publik pa kërkesëReferenca
ligjore
Mënyra e bërjes
publike së këtij
informacioni
Afati kohor
për publikim
Organi
miratues
Organi përgjegjës
për publikimin
1Legjislacioni dhe aktet e brendshme
rregullatore:
1) I organizuar (jo i detyrueshëm) sipas fushave:
- Fusha e organizimit dhe funksionimit të
bashkisë
- Fusha e veprimtarisë ekonomiko-financiare
- Fusha e qeverisjes së mirë vendore (integriteti,
etika, anti-korrupsioni, transparenca,
llogaridhënia etj)
- Fusha e infrastrukturës dhe shërbimeve publike
- Fusha e shërbimeve sociale
- Fusha e kulturës, sportit dhe shërbimeve
argëtuese
- Fusha e mbrojtjes së mjedisit
- Fusha e bujqësisë, zhvillimit rural, pyjeve dhe
kullotave publike, natyrës dhe biodiversitetit
- Fusha e zhvillimit ekonomik vendor
- Fusha e sigurisë publike
- Fusha e funksioneve dhe kompetencave të
deleguara
2) Çdo fushë duhet të përmbajë:
- Aktet ligjore dhe nënligjore përkatëse
- Dokumentet politike kombëtar përkatës
- Vendimet, urdhëresat dhe urdhrat e këshillit të
bashkisë me karakter normativ
- Vendimet, urdhëresat dhe urdhrat e kryetarit të
bashkisë me karakter normativ
- Dokumentet politike vendor
Neni 7/b i ligjit
nr. 119/2014
a)Në faqen zyrtare të
internetit- menuja
Bashkia/Administrata
dhe te gjitha menute e
tjera qe jane te
listuara ne kete menu
kryesore

https://peqini.gov.al/le
gjislacioni/
Menjëherë pas
botimit në
fletore zyrtare.
Vendimet,
urdhëresat dhe
urdhrat e
këshillit dhe
kryetarit
bashkisë
brenda 10
ditëve nga
data e
miratimit të
tyre
Kuvendi i
Shqipërisë
Këshilli i
Ministrave
Ministri
Këshilli
Bashkiak
Kryetari i
Bashkisë
Koordinatori për të
drejtën e informimit
Fusha 6 - Pjesëmarrja qytetare në vendimmarrje
Nr.Informacioni që bëhet publik pa kërkesëReferenca
ligjore
Mënyra e bërjes
publike së këtij
informacioni
Afati kohor
për publikim
Organi
miratues
Organi përgjegjës
për publikimin
1Të dhënat e koordinatorit për njoftimin dhe
konsultimin publik. Përfshin bërjen publike të:
1. Emër mbiemër të koordinatorit
2. Adresën postare/elektronike të tij
3. Orarin e punës
Neni 16/2 ligjit
Nr. 139/2015
dhe neni 10 ligji
Nr. 146/2014
a)Në faqen zyrtare të
internetit- menuja
Transparenca

https://peqini.gov.al/ko
ordinatori-per-te-drejten
-e-informimit-2/
Menjëherë pas
miratimit të
urdhrit të
caktimit të
Koordinatorit
Kryetari i
Bashkisë
Koordinatori për
njoftimin dhe
konsultimin publik
2Plani vjetor për procesin e vendimmarrjes me
pjesëmarrje. Përfshin bërjen publike të:
1. Akteve që do të konsultohen
2. Mënyrat e konsultimit
3. Afatet
4. Strukturat përgjegjëse
Neni 6/b i ligjit
Nr. 146/2014
a)Në faqen zyrtare të
internetit- menuja
Transparenca

https://peqini.gov.al/ko
ordinatori-per-te-drejten
-e-informimit-2/#14884
15158938-c5b3c3a2-fb3
1
Brenda 10
ditëve nga
data e miratimit
Këshilli
Bashkiak

Kryetari i
Bashkisë
Sekretari i Këshillit
Bashkiak
Koordinatori për
njoftimin dhe
konsultimin publik
3Dispozitat e brendshme rregullatorë për
këshillimin me publikun. Përfshin bërjen publike
të:
1. Procedurave, afateve dhe mënyrat e
organizimit për çdo formë/lloj konsultimi
2. Strukturat përgjegjëse për aktet e detyrueshme
për konsultim
Neni 18/2 i ligjit
139/2015 dhe
neni 6 ligji
146/2014
a)Në faqen zyrtare të
internetit- menuja
Transparenca
Brenda 10
ditëve nga data
e miratimit
Këshilli
Bashkiak

Kryetari i
Bashkisë
Sekretari i Këshillit
Bashkiak

Koordinatori për
njoftimin dhe
konsultimin publik
4Akte për të cilët është e detyrueshme zhvillimi i
konsultimit publik. Përfshin bërjen publike të:
1. Listës së akteve për të cilët është e
detyrueshme zhvillimi i konsultimit publik
Neni 18/1 ligjit
Nr. 139/2015
Neni 5/ç dhe
13/3 e ligji Nr.
68/2017
Neni 1/1 dhe
4/c e ligjit
146/2014
a)Në faqen zyrtare të
internetit- menuja
Transparenca

https://peqini.gov.al/k
oordinatori-per-te-drejte
n-e-informimit-2/#148
8413838303-70ada242-7
2c0
MenjëherëKoordinatori
për njoftimin
dhe
konsultimin
publik
Sekretari i Këshillit
Bashkiak
Koordinatori për
njoftimin dhe
konsultimin publik
5Njoftimi për nismën vendimmarrëse me
pjesëmarrje
Përfshin bërjen publike të:
1. Projektaktit, relacionin shpjegues dhe
dokumentave shoqërues të tij.
2. Arsyeve të nevojshme për nxjerrjen e
projektaktit, si dhe ndikimi që ai do të ketë
3. Afatit, vendit dhe mënyrën me të cilën palët e
interesuara paraqesin ose dërgojnë
rekomandimet e tyre;
4. Adresën e kontaktit të koordinatorit për
njoftimin dhe konsultimin publik të bashkisë
ose të strukturës përgjegjëse për mbledhjen e
rekomandimeve e të komenteve për
projektaktin;
5. Vendin dhe datën e organizimit të takimit
publik në rastet kur bashkia vendos për
organizimin e tij
Neni 11, neni 13
dhe neni 14 i
ligjit Nr.
146/2014
a)Në faqen zyrtare të
internetit- menuja
Njoftime

https://peqini.gov.al
/njoftime/
MenjëherëKëshilli
Bashkiak
Kryetari i
Bashkisë
Sekretari i Këshillit
Bashkiak
Koordinatori për
njoftimin dhe
konsultimin publik
6Procedura e marrjes dhe shqyrtimit të
komenteve dhe rekomandimeve. Përfshin bërjen
publike të:

1. Adresën postare/ elektronike për dërgimin e
komenteve dhe rekomandimeve
2. Afatin për dërgimin e komenteve dhe
rekomandimeve
3. Mënyrën e mbajtjes së procesverbalit dhe
regjistrimit të takimit publik për takimet publike
4. Mënyrën e trajtimit të komenteve dhe
rekomandimeve
5. Mënyrën e dhënies së arsyeve për mospranimin
komenteve dhe rekomandimeve
Neni 15 i ligjit
Nr. 146/2014
a)Në faqen zyrtare të
internetit- menuja
Njoftime
MenjëherëKëshilli
Bashkiak
Sekretari i Këshillit
Bashkiak
Koordinatori për
njoftimin dhe
konsultimin publik
7Procedurat që duhen ndjekur për të bërë një
ankim në lidhje me konsultimin publik.
Përfshin bërjen publike të:
1. Subjektet ku mund të bëhet ankesa (
Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe
Mbrojtjen e të Dhënave Personale Këshilli i
bashkisë, Kryetari i bashkisë;)
2. Adresën postare/ elektronike për dërgimin e
ankesës
3. Procedurat për të bërë një ankesë në lidhje me
këshillimin me publikun
4. Struktura përgjegjëse në nivel bashkie që
regjistron dhe shqyrton ankesën
Neni 21 i ligjit
Nr. 146/2014
a)Në faqen zyrtare të
internetit- menuja
Kontaktoni me ne

https://peqini.gov.al/k
ontaktoni-me-ne/

b) Vendet e caktuara
për njoftimet publike
(citohet adresa e
vendeve)
MenjëherëKëshilli
Bashkiak
Sekretari i Këshillit
Bashkiak
Koordinatori për
njoftimin dhe
konsultimin publik
8Raporti vjetor për transparencën në procesin e
vendimmarrjes. Përfshin bërjen publike të:
1. Numrit të akteve të miratuara nga organet e
bashkisë me konsultim publik gjatë një viti.
2. Numrin e përgjithshëm të komenteve dhe
rekomandimeve të marra nga palët e
interesuara;
3. Numrin e rekomandimeve dhe komenteve të
pranuara dhe të refuzuara gjatë procesit të
vendimmarrjes
4. Numrin e takimeve publike të organizuara
Neni 20/1 i ligjit
Nr. 146/2014
Brenda 10
ditëve nga data
e miratimit
Këshilli
Bashkiak
Kryetari i
Bashkisë
Sekretari i Këshillit
Bashkiak
Koordinatori për
njoftimin dhe
konsultimin publik
9Iniciativa qytetare. Përfshin bërjen publike të:
1. Mënyrës dhe formës së paraqitjes së iniciativës
qytetare
2. Procedurave të shqyrtimit dhe e miratimit të
iniciativës qytetare
3. Adresës postare/ elektronike për depozitimin e
iniciativës qytetare.
4. Mënyrat dhe afatet e kthimit të përgjigjeve për
mos miratimin e iniciativës qytetare
Neni 20/1 Ligji
Nr. 139/2015
a)Në faqen zyrtare të
internetit- menuja

https://peqini.gov.al/k
ontaktoni-me-ne/
Brenda 10
ditëve nga data
e miratimit
Këshilli
Bashkiak
Sekretari i Këshillit
Bashkiak

Koordinatori për
njoftimin dhe
konsultimin publik
Fusha 7 - Informacion tjetër
NrInformacioni që bëhet publik pa kërkesëReferenca
ligjore
Mënyra e bërjes
publike së këtij
informacioni
Afati kohor
për publikim
Organi
miratues
Organi përgjegjës
për publikimin
1Bashkia në proceset e integrimit evropian.
Përfshin bërjen publike të:
1. Të dhënave për projektet, nismat dhe
veprimtarisë e bashkisë në kuadrin e
integrimit në BE
Neni 7/l i ligjit
nr. 119/2014
a)Në faqen zyrtare të
internetit- menuja
Transparenca
https://peqini.gov.al/pr
ogrami-i-transparences/
projekte-te-ndryshme
Kendi i BE
Brenda 10
ditëve nga
data e miratimit
të tyre
Këshilli
Bashkiak
Kryetari i
Bashkisë
Koordinatori për të
drejtën e informimit
2Bashkia dhe shoqëria civile. Përfshin bërjen
publike të:
1. Në tërësi të dhëna për grupet e interesit
2. Të dhëna për OJF, përfaqësuesit e medias,
biznesit
3. Shërbimet që ofrohen nga organizata të
ndryshme
4. Nismat advokuese, lobuese dhe monitoruese
nga shoqëria civile
Neni 7/l i ligjit
nr. 119/2014
a)Në faqen zyrtare të
internetit- menuja
Nuk kemi
Brenda 10
ditëve nga
data e miratimit
të tyre
Këshilli
Bashkiak
Kryetari i
Bashkisë
Koordinatori për të
drejtën e informimit
3Raporte, studime dhe vlerësime mbi zbatimin e
Programit të transparencës. Përfshin bërjen
publike të:
1. Raporte, studime dhe vlerësime mbi PT
2. Sisteme/metodologji matje të PT
Neni 7/l i ligjit
nr. 119/2014
a)Në faqen zyrtare të
internetit- menuja
Transparenca
Brenda 10
ditëve nga
data e miratimit
të tyre
Këshilli
Bashkiak
Kryetari i
Bashkisë
Koordinatori për të
drejtën e informimit
4Strukturat komunitare
Përfshin bërjen publike të:

1. Dhënave për strukturat komunitare në fshat
2. Dhënave për strukturat komunitare në qytet
3. Detyrat, kompetencat dhe kompetencat e
strukturave komunitare
4. Rregulloren për organizimin dhe funksionimin
e këshillave komunitare
Neni 7/l i ligjit
nr. 119/2014
a)Në faqen zyrtare të
internetit-
Nuk kemi
Brenda 10
ditëve nga
data e miratimit
të tyre
Këshilli
Bashkiak
Kryetari i
Bashkisë
Koordinatori për të
drejtën e informimit