Programi i Transparencës

Struktura e Vitit 2019

http://  Emertimi i FunksionitNr.ArsimiKat IKryetari 1LartëP.1d Asistent (Sekretari) 1Mesëm Administrator Njesi Adm. Pajove 1Mesëm Administrator Njesi Adm. Perparim 1Mesëm Administrator Njesi Adm. Gjocaj 1Mesëm Administrator Njesi Adm. Sheze 1Mesëm Administrator Njesi Adm. Karine 1Mesëm IIN/Kryetar1LartëP.1d IIISektori Policise Bashkiake 8 Kryeinspektor i Policise Bashkiake 1Lartë Polic bashkiak 1Mesëm Polic bashkiak 1Mesëm Polic bashkiak 1Mesëm Polic bashkiak 1Mesëm Polic [...]

Konfirmim akti, 239

Konfirmim akti, 239 Ne zbatim te nenit 16 te ligjit Nr.107/2016 dt.27.10.2016 "Per Prefektin e Qarkut", pasi u verifikua ligjshmeria e aktit tuaj Nr.5 Date 29.01.2018, "Per miratimin e projek [...]

Konfirmim akti, 240

Konfirmim akti, 240 Ne zbatim te nenit 16 te ligjit Nr.107/2016 dt.27.10.2016 "Per Prefektin e Qarkut", pasi u verifikua ligjshmeria e aktit tuaj Nr.6 Date 29.01.2018, "Per miratimin e projek [...]