Pergjegjes Protokolli dhe Arkives, sherbimi civil arkiva