PER DHENIEN E PAAFTESISE SE KUFIZUAR PER PERIUDHEN 1- 31 JANAR