Pasqyra analitike e planit të të ardhurave për vitin 2017

Struktura N.Emertimi I te Plani
Ardhurave Vjetor
GrTitKapArtR.2017JanarShkurtMarsPrillMajQershor
Te ardhura te trasheguara10311557297700047614402573117
70702702070202001a. Tatim mbi ndertesat9130000760000760000760000760000760000760000
70702702070201002b. Tatim mbi token bujqesore140000009000009000001500000150000011000001315000
70700700270022003Tatim I thjeshtuar fitimi200000090000900001500001500009000090000
70703703370330014Taksa regjist. Automjeteve6000000400000400000500000500000400000500000
70709709070350095Takse Tabele80000700070606000600060006000
70703703970350026 " Zenien e hapesires publike26000007000070000170000170000168000270000
70711711071105017 " Pastrimit120000009000009000001000000100000020000001000000
70711711171110078 " Parkingu60000600040004000400040004000
70711711070350999 " dhe tarifa akt. Administ.6300000500000500000500000500000500000595000
707037035703500710 " per therjen e bagetive50000025000250002500025000125000125000
707037039703500811 " Reklames400000300003000030000300003000030000
707027020702002012T.Kal. drejtes se Pron.Paluajtshme1200000700007000070000700007000070000
707087081708100613Takse e Akteve dhe pulles150000200002000020000200002000020000
Te ardhura jo tatimore
717107109710930014Renta minerare2000002000020000200002000020000
711161162711010615Leje Transporti420000350003500035000350003500035000
7070370357035003162% leje ndertimi65000005000050000500000700000400000400000
707037035703500317Legalizime140000008100008100001591883310189319400002685000
Totali te ardhurave te vitit75540000467300046910606881883859189376680007925000
Transferta e pakusht. (granti)Transferta e pakusht. (granti)218771537248908172037032320370323115274502422085718944577
Grant I Trasheguar 49667109237486811083613415082294
TOTALI T'ARDHURAVE 354290203325408175357150440661457352016373188885726869577
Struktura N.Emertimi I te Plani
Ardhurave Vjetor
GrTitKapArtR.2017KorrikGushtShtatorTetorNentor Dhjetor
Te ardhura te trasheguara10311557
70702702070202001a. Tatim mbi ndertesat9130000760000770000760000760000760000760000
70702702070201002b. Tatim mbi token bujqesore14000000150000015000001379664805336800000800000
70700700270022003Tatim I thjeshtuar fitimi200000090000200000300000342144100000307856
70703703370330014Taksa regjist. Automjeteve6000000500000550000550000650000550000500000
70709709070350095Takse Tabele800006000600060006000600011940
70703703970350026 " Zenien e hapesires publike2600000270000300000300000300000202500309500
70711711071105017 " Pastrimit12000000181000020000001200000190000
70711711171110078 " Parkingu600001400040004000400040004000
70711711070350999 " dhe tarifa akt. Administ.6300000500000150000055879657000076204
707037035703500710 " per therjen e bagetive500000250002500025000250002500025000
707037039703500811 " Reklames400000300005000030000500003000030000
707027020702002012T.Kal. drejtes se Pron.Paluajtshme120000070000270000270000700007000030000
707087081708100613Takse e Akteve dhe pulles1500001000020000
Te ardhura jo tatimore
717107109710930014Renta minerare2000002000020000200002000020000
711161162711010615Leje Transporti420000350003500035000350003500035000
7070370357035003162% leje ndertimi65000005000003000002800000800000
707037035703500317Legalizime1400000019500001010000101224
Totali te ardhurave te vitit75540000809000085400007699664452750033625002889500
Transferta e pakusht. (granti)Transferta e pakusht. (granti)218771537192543231519161215871517194095151543722413282999
Grant I Trasheguar 49667109
TOTALI T'ARDHURAVE 354290203273443232373161223571181239370151879972416172499