NJQFTIM! MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PER PRANIM NE SHERBIMIN CIVIL NE KA TEGORINE EKZEKUTIVE