Njoftim për dhënien me qira nëpërmjet procedurës së konkurrimit publik të ekonomisë pyjore