NJOFTIM MBI REZUL TA TET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PER PRANIM NE SHERBIMIN CIVIL NE KA TEGORINE EKZEKUTIVE