Legjislacioni

LIGJI, Nr. 139/2015
PËR VETËQEVERISJEN VENDORE

Objekti i ligjit
Ky ligj rregullon organizimin dhe funksionimin e njësive të vetëqeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë, si dhe përcakton funksionet, kompetencat, të drejtat dhe detyrat e tyre e të organeve përkatëse.

[ Kliko për të lexuar Ligjin e plotë, pdf ]


Ligji për të Drejtën e Informimit

LIGJI, Nr. 119/2014

Ky ligj rregullon të drejtën e njohjes me informacionin që prodhohet ose mbahet nga autoritetet publike.

[ Kliko për të lexuar Ligjin e plotë, pdf ]


Ligji për Mbrojtjen e të Dhënave Personal

Nr. 9887, datë 10.03.2008, ndryshuar me ligjin Nr. 48/2012, ndryshuar me ligjin nr.120/2014

Objekti
Ky ligj ka për objekt përcaktimin e rregullave për mbrojtjen dhe përpunimin e ligjshëm të të dhënave personale.

[ Kliko për të lexuar Ligjin e plotë, pdf ]