Njoftime

Programi i buxhetit afatmesem 2025-2027

Vendimi kryesise per mbledhjen e muajit qershor 2024

Njoftim per mbledhjen e keshillit per muajin qershor 2024

Njoftim mbi shplljen perfundimtare per pranimin ne sherbimin civil

Vendim per mbledhjen e keshillit dt 24.05.2024

Kandidati i kualifikuar Jurist Bujqesise

Kandidatet e kualifikur Jurist bujqesie

Njoftim mbi mbledhjen e muait maj 2024

Njoftim mbi mbledhjen e muajit prill 2024

Njoftim mbi mbledhjen e muajit mars 2024

Dokumentet standarte te ankandit publik

Bilanci_FK Shkumbini

Shkresa percjellese dhe njoftimi i ankandit te klubit te futbolli Shkumbini

Vendimi mbi nxjerrjen ne ankand per shitje te aksioneve te Shoqerise Klub Futboll Shkumbini

Vendim kryesia

Njoftim per mbledhjen e muajit shkurt 2024

Njoftim per mbledhjen e muajit janar 2024

Njoftim per mbledhjen e dates 28.12.2023

Miratimi i rendit te dites per mbledhjen e dates 28.12.2023

Njoftim per mbledhjen e keshiilit bashkiak per dhjetor 2023

Shpallje procedura per kandidatet fitues

Njoftime ne lidhje me degjesat publike

Keshilli Bashkiak Peqin në bashkëpunim me Projektin Bashki te Forta në zbatim të planit të aktiviteteve te Keshillit Bashkiak te vitit 2023, zhvilloi më 8 Netor 2023, ne sallen e mbledhjeve te Keshillit Bashkiak peqin, takimin mbi Ndryshimet Klimatike, Efektet, dhe Masat per Zvogelimim e tyre, me pjesemarrjen e drejtuesve, specialisteve te bujqesise, mjedisit, infrastructures dhe zhvillimit te Bashkise Peqin, si dhe qytetare aktive dhe te interesuar per zhvillimin e qendrushem te vendit.

Njoftim per mbledhjen e keshillit per muajin Nentor 2023

Shkrese drejtuar NJVV

Kalendari konsultimeve publike per projektbuxhetin afatmesem 2024-2026

Njoftim mbi mbledhjen e muajit tetor

Njoftim mbi mbledhjen e dates 15.09.2023

Kodi i Sjelljes Bashkia Peqin

Plani i Integritetit_ Bashkia Peqin

Projekt Vendim Ksh.Bashkiak Kodi Sjelljes

Projekt Vendim Ksh.Bashkiak

6 % KORRIK 2023

Njoftim mbi mbledhjen e dates 28.08.2023

Programi Buxhetor Afatmesem 2024-2026

Vendosja materialeve propagandistike edukuese dhe rregullat e vendosjes se tyre gjate fushates zgjedhore

Plani i konsultimeve Prill 2023 KB Peqin

Njoftim mbi mbledhjen e dates 27.03.2023

Njoftim mbi mbledhjen e dates 23.12.2022 

Njoftim mbi mbledhjen e dates 24.06.2022

Njoftim mbi mbledhjen e dates 26.05.2022

Rregullore e zenies se hapsires publike ne Bashkine Peqin

Njoftim mbi mbledhjen e dates 26.04.2022

Njoftim mbi mbledhjen e dates 18.03.2022

Njoftim mbi mbledhjen e dates 18.02.2022

Njoftim mbi mbledhjen e dates 21.01.2022