Drejtor i Drejtorise se Mireqenies dhe Kujdesit Social, ne Bashkine Peqin