13.04.2017, Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për ngritje në detyrë në kategorinë e mesme dhe të ulët drejtuese